Готуюсь до уроку

Серпень 3, 2011 at 8:52 am (Корисно знати, На допомогу вчителю)

Як почати урок. Мета уроку. Завдання уроку.

 

В сучасній школі урок повинен цілісно формувати й розвивати школяра. Тому мета сучасного уроку повинна містити в собі навчання особистості, її розвиток та виховання. А отже, мета уроку в школі сьогодення має мати триєдиний характер: пізнавальний, розвивальний та виховний аспекти.Мету уроку у відповідній інтерпретації (тільки пізнавальний аспект і в окремих випадках розвивальний)потрібно ставити перед класом для учнів.Формулюючи мету уроку, перш за все слід пам’ятати, що цілеспрямований розвиток школяра, як особистості, триває багато років. А тому до окремого уроку не можна ставити перед собою чи учнями завдання «сформувати», «прищепити» чи «виховати». Більш правильно вживати формулювання: «пробуджувати почуття…», «зміцнювати бажання…», «викликати бажання наслідувати…», «виховувати основи…», «закріплювати прагнення…», «заохочувати до праці…», «формувати позитивне ставлення до…».

 При плануванні освітньої мети доцільно вказувати якого рівня знань, умінь та навичок учням пропонується досягти на даному уроці. Адже, якщо поставити перед собою та учнями ціль в загальному плані, а саме: «засвоїти правило» чи «засвоїти закон», то до кінця уроку виконати її буде дуже важко. Оскільки не можливо досягти того, щоб учні за урок сприйняли та ще й осмислили новий матеріал, узагальнили його, систематизували і навчилися застосовувати на практиці в нестандартних умовах.

 Розвиваючий аспект триєдиної мети найбільш складний для вчителя. Часто вчитель намагається формувати новий розвиваючий аспект мети до кожного уроку, забуваючи про те, що розвиток дитини, як особистості відбувається значно повільніше, ніж процес її навчання й виховання. Отже один і той же розвивальний аспект мети уроку може формулюватися протягом декількох уроків, а іноді й для уроків цілої теми. Теж слід не забувати, що розвиваючий аспект складається з декількох блоків: розвитку мови, мислення, сенсорної та рухової сфери.Виховний аспект повинен бути спрямований на виховання правильного ставлення до загальнолюдських цінностей. Не слід забувати, що виховувати особистість потрібно за різними напрямами, а саме: ставлення до суспільства й держави, до особистості, сім’ї, природи, культури й мистецтва, праці.

 Орієнтований перелік формулювань мети уроку:

 1. пізнавальний (освітній) аспект:

забезпечити (заохочувати до):

засвоєння нового матеріалу,

повторення матеріалу,

закріплення матеріалу,

розуміння основних понять,

термінів,

теорій,

законів,

наукових фактів;

 формувати уміння:

розповідати,

пояснювати,

одержувати із тексту та ілюстрацій нові знання,

конкретизувати набуті знання;

читати і писати в швидкому темпі;

ставити взаємопов’язані проблемні запитання;

 активізувати увагу та мислення,

 навички:

роботи з дидактичними матеріалами,

підручниками,

навчальними посібниками,

мультимедійною дошкою,

зошитами із друкованою основою,

самостійної діяльності учнів на уроці,

самоконтролю;

взаємоконтролю;

вчити учнів:

мотивувати свої дії, давати їм повні і вірні обґрунтування;

планувати свою відповідь;

фіксувати у зошиті пояснення вчителя і відповіді товаришів, використовуючи різні форми запису;

пробуджувати пізнавальний інтерес, використовуючи новини науки і техніки, ігрові ситуації та навчальні дискусії;

формувати світогляд (правильні уявлення), пов’язані з:

природою фізики та її об’єктів, джерелами її виникнення (реальний світ, практичні потреби людей), етапами і причинами розвитку фізичних знань (потреби практики, протиріччя в фізиці);

сутністю і специфікою фізичних методів як наукових методів пізнання;

місцем фізики в системі наук;

роллю фізики в науці, техніці, виробництві; у дослідженні закономірностей реального світу, у вирішенні практичних завдань;

умовами застосовності фізичних понять;

відображенням у фізичних поняттях і їх властивостях реальних предметів, процесів;

спільністю фізичних абстракцій, спільністю відображення матеріального світу в фізичних поняттях, описом процесів і явищ математичними формулами, рівняннями і т.д.;

особливостями відображення дійсності в фізичних закономірностях;

умовами і причинами, що викликали появу тих чи інших понять, що дали поштовх розвитку різних галузей фізики;

методологічною сутністю понять в фізиці (пояснення, обгрунтування, доказ, істина).

 2. розвивальний аспект:

 з метою розвиткумислення:

розвивати вміння

аналізувати навчальний матеріал, умову задачі, хід розв’язання задач);

порівнювати подібні матеріали;

виявляти аналогії;

розкривати загальне і особливе;

встановлювати закономірності;

встановлювати головне, суттєве у матеріалі, що вивчається (суттєві ознаки фізичних понять, основні властивості фізичних явищ, величин);

самостійно знаходити причинно-наслідкові зв’язки (робити висновки);

узагальнювати;

систематизувати, встановлювати зв’язки нового з раніше вивченим;

стисло та грамотно висловлювати свої міркування та обґрунтовувати їхню правильність;

діяти за аналогією .

 мовлення:

сприяти

збагаченню словникового запасу;

посиленню комунікативних властивостей мовлення ( експресивність, виразність);

розвитку зв’язного мовлення.

 сенсорної сфери:

сприяти розвитку окоміру;

розвивати вміння орієнтуватися в просторі, часі;

розвивати емоції, створюючи емоційні ситуації, здивування, радість, використовуючи яскраві приклади, ілюстрації, демонстрації;

розвивати уміння правильно розподіляти час та цінувати кожну хвилину.

 рухової системи:

розвивати

оволодіння моторикою дрібних м’язів;

уміння керувати своїми руховими діями;

рухову спритність.

 самостійності у навчанні:

формувати вміння

працювати за зразком і вказівками вчителя, таблицями;

з коментуванням своїх дій;

самостійно застосовувати правила, закони;

сприяти

формуванню пізнавальної самостійності;

розвитку спостережливості, уваги, пам’яті, уяви, мислення;

виробляти звички до планування своїх дій;

самостійно контролювати проміжні і кінцеві результати роботи;

розвивати вміння перемагати труднощі в навчанні, використовуючи проблемні ситуації, творчі завдання, диспути, самостійне складання завдань, тестів, …;

формувати вміння організовувати своє робоче місце.

розвивати вміння формулювати гіпотези на основі спостережень, дослідів, аналізу навчального матеріалу;

розвивати вміння самостійно застосовувати знання до вирішення практичних завдань;

пробуджувати прагнення до оцінки достовірності;

реальності отриманих результатів при вирішенні завдань;

до оцінки якості відповідей своїх товаришів.

 3. виховний аспект:

 ціннісне ставлення досуспільства й держави:

 виховувати:

почуття гордості за досягнення вітчизняної науки і техніки, вчених-фізиків ;

усвідомлення пріоритету загальнолюдських цінностей перед класовими і груповими;

готовність до свідомого дотримання правових норм;

повагу до законів і готовність виконувати закріплені в них вимоги;

показувати приклади захопленості фізикою видних політичних діячів

 особистості:

сприяти фізичному вихованню та попередженню втоми на уроках, використовуючи релаксопедичні методи;

 виховувати уважність, зібраність, спостережливість;

формування таких якостей особистості, як відповідність, організованість, дисциплінованість, обов’язок, честь, гідність, порядність, скромність, правдивість;

сприяти нормальному фізичному розвитку, зміцнення здоров’я, підтримання на високому рівні загальної працездатності для навчання;

виховувати формування системи моральних відношень особистості до світу;

формування почуття жителя планети Земля,

формування планетарного мислення;

почуття особистої гідності, самокритичності, самовиховання;

 сім’ї:

виховувати чесність, правдивість, почуття колективізму;

бережливе ставлення до власності;

формування колективістської спрямованості особистості, милосердя

 природи: 

розуміння цінності природи як першоджерела матеріальних і духовних сил суспільства і кожної людини;

відповідальне ставлення до природнього середовища;

формування економічного усвідомленого ставлення до природнього середовища

 культури й мистецтва:

виховання культури поведінки, культури мови, свідомої дисципліни, культури записів та виконання творчих робіт;

сприяти естетичному вихованню – естетика творів літератури, довкілля, побуту, мистецтва, праці…, використовуючи сугестивні методи;

 викликати захоплення внутрішньою красою фізики

досконалістю мови;

непохитністю висновків;

корисністю;

оригінальністю і витонченістю вирішення завдань;

виховувати почуття краси

естетикою креслень, малюнків, схем;

елементами фізики в естетиці природи ;

викликати

здивування незвичайним рішенням, доказом;

парадоксальністю, новизною наукових фактів і теорій;

описами фізичних явищ у художній літературі;

формування духовних потреб;

 праці:

виховувати працелюбність;

сприяти трудовому вихованню і профорієнтації учнів;

сумлінне ставлення до праці, культури праці, ініціативи і творчості у праці;

діловитість, повагу до людей праці, готовність до вільного вибору професії.

 Завдання уроку

 Чи не найважчим завданням для вчителя є визначення завдань уроку. Більшість вчителів вважають, що мета уроку й завдання уроку – це одне й те ж. Однак це не так. Завдання уроку – це складові мети уроку, шляхи її досягнення. Отже, для визначення завдань уроку вчителеві потрібно мету уроку розбити на складові та визначити шляхи, які допоможуть її досягти. Щоб педагогічно правильно і чітко сформулювати завдання уроку вчителеві слід уявити ті дії учнів, послідовне виконання яких приведе їх до реалізації  тієї цілі, яку він поставив перед собою та учнями. Оскільки мету уроку потрібно формулювати в трьох аспектах, як єдину, то і завдання уроку теж слід розглядати в трьох аспектах.

 Основними завданнями курсу фізики основної школи є:

 –    сформувати в учнів базові фізичні знання про явища природи, розкрити історичний шлях розвитку фізики, ознайомити їх з діяльністю та внеском відомих зарубіжних і вітчизняних фізиків;

 –    розкрити суть фундаментальних наукових фактів, основних понять і законів фізики, показати розвиток фундаментальних ідей і принципів фізики;

 –    сформувати в учнів алгоритмічні прийоми розв’язування фізичних задач та евристичні способи пошуку розв’язку проблем;

 –    сформувати і розвинути в учнів експериментальні уміння і дослідницькі навички, уміння описувати і систематизувати результати спостережень, планувати і проводити невеликі експериментальні дослідження, проводити вимірювання фізичних величин, робити узагальнення й висновки;

 –    розкрити роль фізичного знання в житті людини, суспільному виробництві і техніці, сутність наукового пізнання засобами фізики, сприяти розвитку інтересу школярів до фізики;

 –    спонукати учнів до критичного мислення, застосовувати набуті знання в практичній діяльності, для адекватного відображення природних явищ засобами фізики;

 –    сформувати в них початкові уявлення про фізичну картину світу, на конкретних прикладах показати прояви моральності щодо використання наукового знання в життєдіяльності людини і природокористуванні.

 Основні завдання курсу фізики старшої школи:

 –    формування в учнів системи фізичного знання на основі сучасних фізичних теорій (наукових фактів, понять, теоретичних моделей, законів, принципів) і розвиток у них здатності застосовувати набуті знання в пізнавальній практиці;

 –    оволодіння учнями методологією природничо-наукового пізнання і науковим стилем мислення, усвідомлення суті фізичної картини світу та застосування їх для пояснення різних фізичних явищ і процесів;

 –     формування в учнів загальних алгоритмів розв’язування фізичних задач різними методами, евристичних прийомів пошуку розв’язку проблем адекватними засобами фізики;

 –    розвиток в учнів узагальненого експериментального вміння вести природничо-наукові дослідження методами фізичного пізнання (планування експерименту, вибір методу дослідження, вимірювання, обробка та інтерпретація одержаних результатів);

 –    формування наукового світогляду учнів, розкриття ролі фізичного знання в житті людини і суспільному розвитку, висвітлення етичних проблем наукового пізнання засобами фізики, формування екологічної культури людини засобами фізики.

Крилаті вислови

 

Сучасний урок – це урок, на якому вчитель вміло використовує всі сучасні технології  для досягнення результату на уроці, використовує індивідуально-особистісний підхід до учнів, задіює всі можливості учнів для осмисленого засвоєння знань.

 

Крилаті вислови

***Люди — господарі своєї долі.

В. Шекспір

***Те, чого сьогодні навчається в класі одне покоління, стане нормою життя наступного.

А. Лінкольн

***Світ наш — тільки школа, де ми вчимося пізнавати.

М. Монтень

***Лише природа робить велике даром.

  Герцен

***Покоління відходить, й покоління приходить, а земля віковічно стоїть!

Старий Завіт (Екл. 1.4)

***Природа — вічний зразок мистецтва, а найвизначніший та найблагородніший предмет у природі — людина.

В. Бєлінський

***Природа не терпить пустоти.

Латинське прислів’я

***Природа не храм, а майстерня, і людина в ній працівник.

І. Тургенев

***Скільки років землі — і мільярд, і мільйон, а яка вона й досі ще гарна!

Л. Костенко

***Тільки дурні можуть бути непохитними у своїй упевненості.

Монтень

***Людина є всесвіт.

Максим Горький

***Природа наділила нас двома вухами, двома очима, але лише одним язиком,  для того щоб ми дивилися і слухали більше, ніж говорили.

Сократ

***Природа – це те, що породжує все суще і дає йому закони.

О. Костенко

***Всі ідеї в науці народилися в драматичному конфлікті між реальністю і нашими спробами її зрозуміти.

Альберт Ейнштейн

***Не можна бажати того, що до цього не було пізнано.

Фома Аквінський

***Ми шукаємо не речі, але методи пошуку речей.

Блез Паскаль

***

Природа – творець усіх творців.

  Гете

***

Птахам дані крила, рибам – плавці, а людям, які живуть у природі, – вивчення і пізнання природи; ось їхні крила.

Х. Марті

***

Природа – як фокусник: за нею потрібне постійне спостереження.

Семюель Батлер

***

У природі немає нічого марного.

Мішель Монтень

***

У природі ніщо не виникає миттєво і ніщо не з’являється в світ в абсолютно готовому вигляді.

Герцен

***

Немає нічого більш винахідливого, ніж природа.

Цицерон

***

Науки поділяються на дві групи – на фізику і збирання марок.

Ернест Резерфорд

***

Існує лише те, що можна виміряти.

Макс Планк

***Коли бачиш рівняння Е = mс2, стає соромно за свою балакучість.

Станіслав Ленц

***Ейнштейн пояснював мені свою теорію кожен день, і незабаром я вже був абсолютно впевнений, що він її зрозумів.

Хаїм Вейцман

***Якщо б я міг згадати назви всіх елементарних частинок, я би став ботаніком.

Енріко Фермі

***Господь не тільки грає в кості, але до того ж закидає їх інколи туди, де ми їх не можемо не побачити.

Стівен Хокінг

***Не наша справа наказувати Богові, як йому слід керувати цим світом.

Нільс Бор

***У всьому винен Ейнштейн. У 1905 році він заявив, що абсолютного спокою немає, і з тих пір його справді немає.

Стівен Лікок

***Я фізик і маю право на збереження енергії.

Хуго Штейнхаус

***Енергія любить матерію, але зраджує їй з простором у часі.

Славомір Врублевський

***Якщо воно зелене або сіпається – це біологія. Якщо смердить – це хімія. Якщо не працює – це фізика.

«Короткий визначник наук»

***Два елементи, які найбільш часто зустрічаються у Всесвіті, – водень і дурість.

Френк Заппа

***По суті, теоретична фізика занадто важка для фізиків.

Гільберт Давид

***І що ти скажеш, фізика? Охолодження відносин між людьми, як наслідок тертя між ними.

Станіслав Лец

***Пекло повинно бути ізотермальним. В іншому випадку поміщені туди інженери та фізико-хіміки (а їх там має бути чимало) змогли б сконструювати теплову установку, яка б живила холодильник, з тим щоб охолодити частину свого оточення до будь-якої заздалегідь обраної температури.

Генрі Бент

***Нещастя фізики в тому, що її фундамент ніяк не досягне дна абсолютної істини.

Георгій Александров

Advertisements

Залишити відповідь

Заповніть поля нижче або авторизуйтесь клікнувши по іконці

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out /  Змінити )

Google+ photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Google+. Log Out /  Змінити )

Twitter picture

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Twitter. Log Out /  Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out /  Змінити )

w

З’єднання з %s

%d блогерам подобається це: